Nhiệt bay hơi của sắt

banner

Nhiệt bay hơi của sắt  là 340 kJ·mol−1. Nhiệt hóa hơi của sắt là 732 kJ/mol. Điều này có nghĩa là cần 732 kJ năng lượng để làm bay hơi một mol sắt. Nhiệt hóa hơi rất quan trọng trong nhiều ứng dụng, chẳng hạn như nhà máy điện hơi nước. Trong nhà máy điện hơi nước, nước được đun sôi bằng nhiệt từ nồi hơi đốt than để tạo ra hơi nước. Hơi nước sau đó chạy một tuabin, tạo ra điện. Nhiệt hóa hơi cũng có thể được sử dụng để khử muối trong nước.