Nhiệt độ nóng chảy của sắt

Bi sắt

Nhiệt độ nóng chảy của sắt là 2.800 độ C. Đây là nhiệt độ mà tại đó kim loại sẽ chuyển từ trạng thái rắn sang trạng thái lỏng. Điểm sôi của sắt cũng là 2.800 độ C. Điều này có nghĩa là kim loại sẽ ở trạng thái lỏng cho đến khi đạt đến nhiệt độ này. Sắt có nhiệt độ nóng chảy cao do liên kết mạnh giữa các nguyên tử của nó. Các liên kết này được hình thành do sự chia sẻ các electron giữa các nguyên tử.